Жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталық

Ресурстық орталықтардың негізгі мақсаты

Ресурстықорталықтарқызметініңнегізгімақсаты жастар мен жастар ұйымдарынқолдаужәнедамытуүшінқызметтеркөрсетуболыптабылады.

Ресурстық орталықтың негізгі міндеттері

Ресурстықорталықтардыңнегізгіміндеттері:
1) жастар бастамаларынақпараттық-әдістемелік, консультациялықсүйемелдеу мен қолдау;
2) жастар арасындағыахуалға мониторинг жәнеталдаудыжүзегеасыруболыптабылады.

Ресурстық орталықтар қызметінің бағыттары бойынша функциялары:

Ресурстықорталықтарғажүктелгенмақсат пен міндеттердііскеасыруүшінмынадайфункциялардыжүзегеасырады:
1) жастарғаарналғанмемлекеттікәлеуметтікбағдарламалардыңіскеасырылуынаақпараттыққолдаудықамтамасызетеді;
2) жастар және жастар ұйымдарыүшінәдістемелікматериалдаржинағын, білім беру жәнебасқарушылықтехнологияларын, семинарларжәневебинарларматериалдарын, анықтамалықақпараттардыжасайды.
3) жастарғажәне жастар ұйымдарынақұқықтық, консалтингтік, әдістемеліккөмектеркөрсетеді;
4) жастар арасында жұмысқаорналасуғаықпалету, кәсіптікбағдар беру, волонтерлікқозғалыстыжәне кәсіпкерлікті белсендірубойыншажұмыстаржүргізеді;
5) әкімшілік-аумақтықбірлікаумағындағыконсультативтік-кеңесшіоргандардыңжұмысынабелсенеқатысады;
6) жастар арасында туындағанмәселелердіталқылауүшін жастар саясатысаласындағыбастамалардыіскеасыруғаарналғандиалогтықалаңдарқұрадыжәнеұсынады;
7) жастар жобалары мен жастар бастамаларынсүйемелдеудіжәнеқолдауды, жастардыңрухани, мәденижәнешығармашылықөзін-өзііскеасырушылықжәнеөзін-өзіұйымдастырушылықәлеуеттерінжандандандырудыжүзегеасырады;
8) жергіліктіатқарушыоргандарұсынатынөкілеттікшеңберіндеөңірлікжәне республикалық жастар форумын өткізугеқатысады;
9) жастардыңқажеттіліктері мен проблемаларыбойыншаолардыңбасымдықтарынанықтайтынақпараттаржиынауғақатысады;
10) жастарменжұмысжасайтын жастар ұйымдарыныңқызметінзерделейтін, жастардыңөзін–өзібасқару, партиялардыңжанындағы жастар қозғалысын, этномәдениорталықтарды, өңірдегіқұқыққорғаужәнедіниұйымдардың, жастар арасындағытенденциялармен мен ағымдардыанықтайтынақпаратжинауғақатысады;
11) өңірдегі, ауданжәнеауылдағы жастар арасындағыахуалдызерделеубойыншаталдамалықжұмыстарғақатысады;
12) өңіраумағындағы жастар саясатының даму тенденциялары мен жастар арасындағытәуекелдіболжайтынәлеуметтікзерттеулергеқатысады;
13) жастарғаарналғанәлеуметтікинфрақұрылымдыжақсартуғабағытталғанжүйелікшаралар, ұсынымдарды, жобалардыәзірлеугеқатысадыжәнезерделейді;
14) жастардың бос уақытындамытуғакөмеккөрсетубойыншабелсендіжұмыстаржүргізеді;
15) өзқұзыретішегінде жастар және жастар ұйымдарыүшін, мүдделіұйымдар мен тұлғаларғаөзқызметтерітуралыақпараттардыұсынады.

 1. Ресурсный центр по работе с молодежью Акжайыкского района

Руководитель Шарапиева Алия Сериковна
Контакты: 8(711 36) 91471, 87026562382

E-mail: akzhaik_kgu_molod@mail.ru

Адрес: поселок Чапай, улИхсанова 18

 1. Ресурсный центр по работе с молодежью Бурлинского района

Руководитель Ахметова Толқын Абаевна

Контакты: 8(71133) 30057, 87058225153

E-mail: mrcburlin@mail.ru

Адрес: город Аксай, Железнодорожный 125/2

 1. Ресурсный центр по работе с молодежью Жанибекского района

Руководитель Стамов Сагынбек Досетович

Контакты: 8(71135) 22006, 87712137373
Е-mail: 91-sake@mail.ru

Адрес: поселок Жанибек, ул.Гумар Караш 63

 1. Ресурсный центр по работе с молодежью Зеленовского района

Руководитель Кажымурат Алмат Нурлыбекович

Контакты: 8(71130) 25590,
E-mail: mrc_zelenov@mail.ru

Адрес: поселок Переметный, ул.Гагарина 82/а

 1. Ресурсный центр по работе с молодежью Казталовского района

Руководитель Нурекешев Райымбек Отепбергенович

Контакты: 8(71144) 32139, 87056382898

E-mail mrc_kaztalov@mail.ru

Адрес: поселок Казталовка, улШарафутдинова 1

 1. Ресурсный центр по работе с молодежью Каратобинского района

Руководитель Амантаев Эльдар Ниязбекович

Контакт: 8(71145) 31-641, 87714329933

E-mail: karatobezhastar@mail.ru

Адрес: поселок Каратоба, улМухита 18 а

 1. Ресурсный центр по работе с молодежью Сырымского района

Руководитель и.о.Серікқалиева Айгерім Айболатовна

Контакты: 8(71134) 21-120, 87774762932
E-mail: tai_dos@mail.ru

Адрес: поселок Джамбейта, ул Казахстан 1

 1. Ресурсный центр по работе с молодежью Таскалинского района

Руководитель Сатыбалдиев Рауан Танатжанович

Контакты: 8(71139) 21-702, 87717744240
E-mail: mrctaskala@mail.ru

Адрес: поселок Таскала, ул Абай 11

 1. Ресурсный центр по работе с молодежью Теректинского района

Руководитель Аткеева Нұрсауле Нұрланқызы

Контакты: 8(71132) 21-918, 87771848284
E-mail: mrcterekta@mail.ru

Адрес: поселок Федоровка, ул Пионерная 56/2

 1. Ресурсный центр по работе с молодежью Шынгырлауского района

Руководитель Байбулат Алмат Байбулатович

Контакты: 8(71137) 33-475, 87710859191
E-mail: mrcchingirlau@mail.ru

Адрес: поселок Шынгырлау, улКлышева 112

 1. Ресурсный центр по работе с молодежью Жангалинского района

Руководитель Хайрелов Жаксылык Нурманович

Контакты: 8(71141) 21-728, 87775678485

E-mail: jax_91_hairel@mail.ru

Адрес: поселок Жангала, улХалықтардостығы 41

 1. Ресурсный центр по работе с молодежью БокейОрдинского района

Руководитель Курмашев Исатай Рахметтуллаевич

Контакты: 8(71140) 21-388, 87775668221

E-mail: issatay89@mail.ru

Адрес: поселок Сайхин, улБердалиева 18

Ф.И.О Должность Телефоны
1. ӘбілқасМержанЗавушұлы Руководитель 50-05-65
2. Жаксыгалиева Альфия Сырымкожиевна Заместитель руководителя 50-05-32
3. Шаканаева Ляззат Сайлауқызы Секретарь-референт 50-05-32
4. Вакансия Водитель 50-05-32
5. Рахметуллина Салтанат Махмгалиевна Руководитель административного отдела 51-03-25
6. Вакансия Юрист- консультант 51-03-25
7. Ашимов Белен Авзалович Руководитель отдела по оказанию консултационных услуг 51-43-40
8. Қабошев Аман Бауыржанұлы Консультант 51-43-40
9. Бахтиярова Самал Ихсановна Консультант 51-33-43
10. Ақмурзин Ерген Серікұлы Консультант 51-33-43
11. Зулхаров Адилгерей Сырымбетович Руководитель отдела поддержки, развитии и реализации молодежных инициатив 51-03-63
12. Қаленова Гүлжанат Оразбайқызы Консультант 51-03-63
13. Женисов Нурбек Нурхатович Консультант 51-03-63
14. Шамуратов Даурен Ибатович Консультант 51-03-63
16. Сарманова АсияМухитдиновна Руководитель отдела мониторинга реализации молодежной политики и предоставление информации 51-00-40
17. Махамбетқызы Әдемі Консультант 51-00-40
18. Едекешев Шерхан Гилажевич Консультант 51-00-40
19. Қырықбаева Салтанат Мұсақызы Консультант 51-00-40

Жастар мүмкіндіктері

 • Опросы


  • Какие препятствия имеются сегодня в трудоустройтве молодежи?

   Просмотреть результаты

   Loading ... Loading ...
 • Close