Маусым айының 14 күні Батыс Қазақстан облысының жастар саясаты мәселелері басқармасының қолдауымен, “Орал Студенттер Альянсы” корпоративтік қорының ұйымдастыруымен, “STUDUNION” Батыс Қазақстан облысы студенттік өзін-өзі басқару ұйымдарының кезекті отырысы ұйымдастырылды. Жиынға ЖОО жəне АОО өзін-өзі басқару ұйымдарының мүшелеріжəне БҚО белсендістуденттеріқатысты. Жиынбарысында “STUDUNION” студенттікөзін-өзібасқаруұйымдарыныңкеңесініңтөрағасы “STUDUNION” кеңесініңнегізгібағыттары мен мақсаттарынайқындапайтыпкетті. Кеңестестуденттерге қатысты мәселелерқозғалып, соғанбайланыстыалдағы2019-2020 оқужылынажоспарқұрылды. Жиынсоңындатиімді команда құружәнетәжірибеалмасумақсатындабейресмибілім беру бойынша тренер Жандауов Оралбек семинар-тренинг өткізді.